Privacyverklaring


Welcura B.V., gevestigd aan Heetkamp 50 8075 CL Elspeet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
Website:https://www.welcura.nl
Adres:Heetkamp 50
Postcode:8075 CL
Woonplaats:Elspeet
Telefoonnummer:06-23089023

    

Persoonsgegevens die wij verwerken
Welcura B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum
 4. Geboorteplaats
 5. Adresgegevens
 6. Telefoonnummer
 7. E-mailadres
 8. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door het contactformulier op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 9. Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Welcura B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 1. godsdienst of levensovertuiging

 2. gezondheid
 3. burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Welcura B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Om diensten te kunnen leveren

 2. U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 3. Het afhandelen van uw betaling
 4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 5. Welcura B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
 6. Welcura B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Welcura B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Welcura B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Welcura B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens conform de wettelijke voorschriften:


Cliëntdossiers inclusief alle (bijzondere) persoonsgegevens

 1. Bewaartermijn cliënten t/m 18 jaar: 20 jaar na afloop van de zorg als cliënt bij vertrek jonger dan 18 jaar is, dan wel 20 jaar na het bereiken van de 18-jarige leeftijd.
 2. Bewaartermijn cliënten vanaf 18 jaar: 20 jaar gedurende de zorg dan wel 20 jaar na afloop van de zorg.

Reden cliëntdossiers: het kunnen bieden van passende zorg en begeleiding alsmede het invulling kunnen geven aan de identiteit.


Gegevens bezoekersgedrag website

Bewaartermijn gegevens bezoekersgedrag website: 26 maanden

Reden gegevens bezoekersgedrag website: het optimaliseren van onze website.


Delen van persoonsgegevens met derden
Welcura B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Welcura B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Welcura B.V. kan gebruik maken van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Welcura B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Analytische cookies gebruiken wij om het bezoekgedrag op onze website bij te houden. Deze informatie is niet te herleiden tot individuele personen. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics.
Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Welcura B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gcboot@welcura.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Welcura B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Welcura B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De data van Welcura B.V. zijn opgeslagen in Sharepoint (Microsoft). Elk onderscheiden onderdeel van de organisatie heeft daarbinnen een eigen share. Zo heeft Esveld een eigen share, maar ook De Welkamp en Ambulante begeleiding. Iedere medewerker heeft eigen inloggegevens met daarmee uitsluitend toegang tot de share(s) die nodig is. Zodra een medewerker uit dienst gaat, wordt diens account verwijderd.
De data op Sharepoint worden Cloud naar Cloud geback-upt. Dit gebeurt dagelijks. De back-up gegevens zijn opgeslagen bij Acronis.
​​​​​​​

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via gcboot@welcura.nl.